තේ වගාවේ පොහොර භාවිතය පිළිබඳ අවවාදාත්මක සටහන

තේ වගාවේ පොහොර භාවිතය පිළිබඳ අවවාදාත්මක සටහන

Last updated on July 25th, 2022 at 06:16 pm

තේ වගාවේ පොහොර භාවිතය පිළිබඳ අවවාදාත්මක සටහන

“තේ පොහොර” නමින් විවිධ පෝෂක සංයුතීන් ගෙන් යුත් පොහොර වර්ග වෙළඳ පොළෙහි විකිණීමට ඇති බවත්, ඒවා තේ වගාව සඳහා යොදන බවත් අප වෙත අවස්ථා කීපයකදීම වාර්තා වී ඇත.  ඒ අනුව වෙළඳ පොළෙහි ඇති පොහොර මිශ්‍රණයන්ගෙන් අහඹු ලෙස ලබා ගත් සාම්පල් හා අප වෙත ලැබී ඇති එවැනි පොහොර සාම්පල් විෂ්ලේෂණය කර තත්ව වාර්තා ලබා ගැනීමේදී ඒවා බොහොමයක් තේ වගාව සඳහා භාවිතයට නුසුදුසු (ප්‍රමිතියෙන් තොර) ඒවා බව තහවුරු වී ඇත. පසට යෙදීමට නොසුදුසු සංයෝගද මෙම සමහර පොහොරවල අඩංගු බවට විද්‍යාත්මක සාක්ෂි ලැබී ඇත. විශේෂයෙන්ම අධික ලෙස සෝඩියම් (Na) අඩංගු පොහොර යෙදීම පසට හානිදායකය. එවැනි නුසුදුසු පොහොර දිගින් දිගටම භාවිතා කිරීම තේ කර්මාන්තයට මෙන්ම පාරිසරිකවද තර්ජනයක් විය හැකි බැවින් තේ පර්යේෂණ ආයතනය මගින් නිර්දේශිත පොහොර පමණක් තේ වගාව සඳහා යොදන ලෙස මින් අවධාරනය කරමු.

තේ වගාව සඳහා පොහොර නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීමේදී සැළකිල්ලට ගනු ලැබෙන ඉතා වැදගත් කරුණු කීපයක් පහත සඳහන් කර ඇත.

මේ අනුව තේ වගාව සඳහා තේ ප ආ විසින් නිර්දේශිත පොහොර මිශ්‍රණ පහත වගුව 1 හි සඳහන් කර ඇත. ඒ පිළිබඳ තොරතුරු දැන ගැනීම සඳහා තේ ප ආ උපදෙස් චක්‍රලේඛ (අංක SP1-SP10) පරිශීලනය කරන්න. මෙහි සඳහන් පොහොර නිර්දේශයන්ට අමතරව වෙනත් පොහොර මිශ්‍රණ තේ වගාව සඳහා භාවිතා කිරීමෙන් වළකින්න.

වගුව 1 : තේ සඳහා නිර්දේශිත විවිධ පොහොර මිශ්‍රණ සහ ඒවායේ පෝෂක ප්‍රමාණයන්

පොහොර මිශ්‍රණය යොදන අවධිය පෝෂක ප්‍රමාණය (%)
N P2O5 K2O MgO S
T 65 තේ තවාන් 10.5 10.8 11.1 3.7 12.7
T 200 ළපටි තේ, මව් වගා, බීජ දරන තේ 10.3 6.9 7.5 3.0 14.8
T 750 නොමේරූ තේ සහ බීජ දරන තේ 13.7 3.7 8.0 1.6 17.5
U 330 මේරූ බීජ දරන තේ 18.1 8.6 18.2 Nil Nil
U 625 පුනරුත්ථාපන තෘණ 16.6 11.4 14.4 Nil Nil
ST/UM 400 උඩරට හා මැදරට අඩු අස්වනු සහිත රිකිලි හා බීජ තේ 22.5 6.2 17.6 Nil Nil
ST/LC 365 පහතරට අඩු අස්වනු සහිත රිකිලි හා බීජ තේ 24.7 6.7 13.6 Nil Nil
ST/UVA 435 ඌව අඩු අස්වනු සහිත රිකිලි හා බීජ තේ 20.7 5.8 20.7 Nil Nil
VP/UM 910 උඩරට හා මැදරට මේරූ රිකිලි තේ 29.7 3.9 13.2 Nil Nil
VP/LC 880 පහතරට මේරූ රිකිලි තේ 30.7 4.1 11.4 Nil Nil
VP/UVA 945 ඌව මේරූ රිකිලි තේ 28.6 3.8 14.8 Nil Nil
VP/UM1020 උඩරට හා මැදරට වැඩි අස්වනු සහිත රිකිලි තේ 31.4 3.4 11.8 Nil Nil
VP/LC 1075 පහතරට වැඩි අස්වනු සහිත රිකිලි තේ 33.5 3.3 9.3 Nil Nil
VP/UVA 1055 ඌව වැඩි අස්වනු සහිත රිකිලි තේ 30.3 3.3 13.3 Nil Nil
U 834 මේරූ තේ සඳහා කීසරයිට් අඩංගු පොහොර මිශ්‍රණය 24.0 3.6 12.0 3.6 3.4
UT 752 මේරූ තේ සඳහා සල්ෆර් අඩංගු පොහොර මිශ්‍රණය 26.6 4.0 13.3 Nil 2.7
T1240* මේරූ තේ සඳහා, N ප්‍රභවය ලෙස ඇමෝනියම් සල්ෆේට් අඩංගු පොහොර මිශ්‍රණය 16.1 2.3 8.0 Nil 18.7

*යූරියා මිල ඉහළයාම නිසා, ඇමෝනියම් සල්ෆේට් අඩංගු T1240 පොහොර මිශ්‍රණය, අතුරු නිර්දේශයක් ලෙස ඉදිරිපත් කර ඇත. මෙම පොහොර මිශ්‍රණය භාවිතා කිරීමේදී පසේ ආම්ලික බව වැඩිවිය හැකි බැවින්, කප්පාදු චක්‍රය මැදදී වුවද, පසෙහි pH අගය පරීක්ෂා කර, ඒ අනුව අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඩොලමයිට් යොදා පසේ ආම්ලිකතාව නිවැරදි කර ගන්න.

සැළකිය යුතුයි: පොහොර මිලදී ගැනීමේදී මිශ්‍රණයේ අඩංගු සංයෝග වල පෝෂක ප්‍රතිශතය/අනුපාතය, නිෂ්පාදිත ආයතනයේ/පුද්ගලයාගේ තොරතුරු, නිෂ්පාදිත හා කල් ඉකුත්වීමේ දිනය ආදී තොරතුරු පිළිබඳ අවධානය යොමු කරන්න.

බාගත කිරීමේ සබැඳිය

 

Filed Guide Book (English) – 1st Edition

Filed Guide Book (English) – 1st Edition

Last updated on July 25th, 2022 at 04:40 pm

0812244777 Technical Information & Advisory Service

0812244777 Technical Information & Advisory Service

Last updated on June 29th, 2022 at 04:07 pm

Technical Information & Advisory Service

0812244777 is the TRI Call Centre contact number provides service to the tea stakeholders in Sri Lanka over the phone for their day-to-day agricultural and technical problems related to tea. This call center solution provides its services daily during office hours from 8.30 am to 4.00 pm, except on holidays and weekends.

තාක්ෂණික තොරතුරු හා උපදෙස් සේවාව

අප ව අමතන්න 0812244777

Industry Guidelines for Copper Alloy Cast Components in Rotorvanes

Industry Guidelines for Copper Alloy Cast Components in Rotorvanes

Download Industry Guidelines for Copper Alloy Cast Components in Rotorvanes

TRI Launches Activities of TTO

The inaugural meeting, launching the activities of the Technology Transfer Office (TTO) was successfully concluded on 4th November 2020. The program was held at the TRI Auditorium with the participation of TRI head office staff and Regional centers’ staff via virtual communications.

The Director, TRI, Dr. L S K Hettiarachchi commenced the program with the opening remarks emphasizing the need for the establishment of TTO to facilitate Research Officers in creating a better innovation environment at the Institute. Ms. Vindya Wijesinghe, Deputy Project Manager from the Coordinating Secretariat for Science, Technology, and Innovation (COSTI) delivered the guest speech elaborating the functions of a TTO. Dr. M A B Ranatunga, Head, Plant Breeding Division who is currently the Manager, TTO, presented the initiatives TTO has taken and its goals set for the year as a functional unit. The launching event was followed by a Q & A session where Ms. Bhagya Herath, Ms. Navodi Wickramasinghe, and Ms. Thidasi Dahanayake, Deputy Project Managers, COSTI offered some useful responses and tips.

The TTO is entrusted to assist innovators in Intellectual Property related activities, identify innovations with commercial potential, licensing of such an establishment of the communication channel with prospective clients to elevate those innovations to industrial acceptance.

Potential inventors and collaborators are welcome to connect with TTO staff through;

Telephone: +94 718501298/ +94 777248011

Email: tto[at]tri.lk / techtransfer.tri[at]gmail.com

TRI Launches Activities of TTO

TRI Launches Activities of TTO

Helpdesk Contact Details

Helpdesk Contact Details

Please be informed that the staff of Tea Research Institute’s Head office and its Regional Centers, have been made available to assist the stakeholders (Small Holders; Corporate sector CEOs, General/Operational Managers, Superintendents & Assistant Superintendents; State sector General/Operational Managers, Superintendents & Assistant Superintendents; Medium scale proprietors; Tea factory owners etc.) those who are engaged in tea cultivation and processing including partners in the industry supply and value chain, in order to provide necessary information and technology, during the period of Covid-19 pandemic as well. Therefore, stakeholders are hereby advised to contact the following officers through telephone, email, WhatsApp or Viber communication technologies.

Hand Book on Tea – Now Available

Hand Book on Tea – Now Available

Combating Second Wave of Covid 19 via Boosting immunity by drinking black tea and adopting ICT strategies

Combating Second Wave of Covid 19 via Boosting immunity by drinking black tea and adopting ICT strategies

Last updated on November 30th, 2020 at 05:42 pm

Since the Spanish flu infected close to a third of then the global population a century ago, not even the First and Second World War could bring about an enormous tragedy on the human race until the COVID 19 pandemic hit all corners of the Planet Earth. The New Corona Virus cases are already racing towards the 50 Million mark and the death toll exceeding 1.2 Million people with just the Second Wave of the pandemic beginning or if at all spreading all over the world like a wild fire aided by the natural wind. The pearl of the Indian ocean; tropical and mystic island of Sri Lanka is blessed with abundance of rich culture and fertile nature, rain forest, daily direct sunlight of at least 6-7 hours throughout the year, resulting in a conducive climate, soil and weather ideal for growing tea.

Sri Lanka in entirety and the tea industry in particular overcame the First Wave of the COVID 19 during the 2nd Quarter of 2020 with admirable success. The immediate transformation from an “outcry system” to an online electronic Colombo Tea Auction after more than 125 years and the continuation of the total value chain mechanism from the growing, plucking, manufacturing, selling at the weekly auctions, blending and packaging, and finally marketing and exporting branded, packeted or bulk form during the lockdown by re-positioning the tea industry and its export process as an essential service paved away the day for “Ceylon Tea”. Though the tea crop has declined over 10% owing to a number of reasons, the tea prices fetched at the Colombo Tea Auction has in fact appreciated by about 15% up to end of September 2020 vis-a-vis same period of last year from Rs 542 per kilo to Rs 624 per kilo.

Today, the World has reached a crucial milestone where every nation is searching for human immunity boosting methods to counter the Corona Virus infection until an effective vaccination is introduced to the global masses. In that context, drinking warm beverages and inhaling hot vapour is generally believed to be helpful in curbing viral infection. This is where the Tea Research Institute of Sri Lanka (TRI) knowingly reviewed the available literature on “Theaflavins in Black Tea” together with the Sri Lanka Tea Board (SLTB) and concluded Black Tea may be helpful in controlling and flushing out the viruses. The TRI has released a scientific publication under the topic “Antiviral properties of Tea” where it is noted that drinking Black Tea helps to fight viruses. In a recent study in Taiwan, Theaflavin was selected as the prime candidate for developing an inhibitor for virus, SARS-CoV-2 which is structurally similar to COVID 19. Though it is not proven clinically, many ethno-pharmacological studies have revealed that regular consumption of Black Tea boost immunity leading to prevention of COVID 19. Moreover, an alkaloid found in tea Theophylline, is a proven drug in the treatment of respiratory diseases such as asthma, chronic bronchitis, emphysema, and other lung diseases. It contributes to relaxation and opening of bronchial tree or air passages in the lungs, making it easier to breathe. Besides, the preventive and curative effects of black tea, and/or tea polyphenol, Catechins blended with Theaflavins of tea on influenza virus disease has received an international patent, several studies have demonstrated the potential benefits of tea in controlling influenza and common cold generally caused by influenza viral infections and also tea Catechins have the ability to bind to spikes on the surface of the influenza virus and inhibit viral adsorption onto the host cell surface. In addition, Tea Catechins, ECG and EGCG have been reported to be powerful antagonists of human immune-deficiency virus. It is also revealed that antioxidants and L-Theanine in tea enhance immune system of humans, the antibacterial properties of tea, as well as the vitamins and mineral products therein, synergize the immune system.

The Sri Lanka Tea Board opined that frequent consumption of hot Black Tea (without sugar and milk) and inhaling the tea fumes is supportive of flushing viruses trapped in the throat and nasal area. This reaction helps in improving the immune capacity and inhibiting inflammation due to Catechins and Polyphenols contained in Black Tea.
From the foregoing, it is clear daily tea consumption is well linked to continual boosting or priming one’s innate ability in fighting diseases by assisting and strengthening one’s own immune system. It could be hypothesized through the above literature review on therapeutic effects of tea and its known mechanisms of action on influenza viruses, that RNA viruses including corona family viruses could be relieved by Theophylline in tea while multiplication would be curtailed by Theaflavin, assisting body to boost its own immune system. The fact that Theaflavin has emerged as a promising candidate to inhibit RdRp activity in the SARS-CoV-2 augers well in the search for a therapeutic agent against COVID-19 pandemic though information on antiviral and pharmacological activity of Back Tea against SARS-CoV-2 is yet to establish. In conclusion, it is evidently advisable to have a few cup of tea during the day to boost your own immune system.
In this connection, the Sri Lanka Tea industry stakeholders have moved rapidly towards online meetings, lively discussions and working group sessions with the international clientele through Virtual Platforms such as Microsoft Teams and Zoom conferences. All promotional campaigns for Ceylon Tea for the future are being focused through digital and social media against the backdrop of a pandemic lockdown in many global destinations. Utilizing the power of social media applications such as Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, We chat etc. through an identified panel of Influences, Bloggers, Authentic Opinion Makers and a few Celebrities Ceylon Tea clips, videos, messages, electronic banners etc. are to be aired within the Global Campaign. It will be reinforced through Search Engines Marketing availing Google, Yandex, Baidu and other effective digital media as per the respective countries in operation. This strategy is to be combined with other necessary upgrades on the supply chain mechanism.
A joint publication from TRISL and SLTB

All What’s New Items

Ceylon Tea – Best Practices in COVID-19 Management

Ceylon Tea – Best Practices in COVID-19 Management

Last updated on August 11th, 2020 at 02:15 pm

Privacy Notice Disclaimer Notice
12294
Total Visit : 12294
Last Updated on : August 11th, 2020
Solution by LankaCom