ජංගම විද්‍යාගාරය හා ව්‍යාප්ති සේවාව
මෙම අගනා අවස්ථාව මඟනොහැර අප හා එක්වන්න ...
Motorized Selective Tea Harvester
Development & Introduction of Motorized Selective Tea Harvester
Product Diversification
Value Added Products from Ceylon Tea
Ceylon Tea
Best Practices in COVID-19 Management - Preventive Measures to be adapted
Antiviral Properties of Tea
Black Tea May become the Unique Brew of choice with No Side Effects to fight against Corona virus?
Low country Regional Center
Caters to 3 Administrative Districts of Ratnapura, Kegalle & Colombo
Deniyaya Extension Centre
Deals with advisory and extension work and facilitates for soil pH determination etc…
Slider

Last updated on March 8th, 2021 at 02:09 pm

WELCOME TO

TEA RESEARCH INSTITUTE OF
SRI LANKA

The Tea Research Institute (TRI), since its inception in 1925, has been the only national body in Sri Lanka for generating and disseminating new technologies related to tea cultivation and processing. The TRI has always been the driving force behind the numerous successes achieved towards development of the Sri Lankan tea industry over the years. The highly competent staff of the Institute are capable of dealing with ever-changing problems of the industry as they arise.

Whats new

TRI Remarks Commercialization of “Ceylon Tea Wine”

TRI Remarks Commercialization of “Ceylon Tea Wine” Making another successful milestone in its history, the Tea Research Institute of Sri...
Read More
TRI Remarks Commercialization of “Ceylon Tea Wine”

වැවිලි ක්ෂේත්‍රය සදහා ග්ලයිෆොසේට් ආනයනය, බෙදා හැරීම සහ භාවිතය

වැවිලි ක්ෂේත්‍රය සඳහා ග්ලයිෆොසේට් ආයනයනය, බෙදාහැරීම සහ භාවිතය සම්බන්ධයෙන් වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යංශයෙන් යොමු කර ඇති පහත ලිපිය තේ ක්ෂේත්‍රයේ ඔබගේ...
Read More
වැවිලි ක්ෂේත්‍රය සදහා ග්ලයිෆොසේට් ආනයනය, බෙදා හැරීම සහ භාවිතය

Commencement of Work: Year 2023

Tea Research Institute of Sri Lanka commencement of work on 02nd January, 2023 The work for year 2023 of the...
Read More
Commencement of Work: Year 2023

TRISL launches Mobile laboratory facility

TRISL launches Mobile laboratory facility towards offering efficient analytical and extension service A long-awaited mobile laboratory with modern analytical facilities...
Read More
TRISL launches Mobile laboratory facility

Revision of Levy for Analytical Services at TRI – 2022

Revision of Levy for Analytical Services at TRI - 2022 Download Full Document
Read More
Revision of Levy for Analytical Services at TRI – 2022

තේ වගාවේ පොහොර භාවිතය පිළිබඳ අවවාදාත්මක සටහන

තේ වගාවේ පොහොර භාවිතය පිළිබඳ අවවාදාත්මක සටහන "තේ පොහොර" නමින් විවිධ පෝෂක සංයුතීන් ගෙන් යුත් පොහොර වර්ග වෙළඳ පොළෙහි විකිණීමට...
Read More
තේ වගාවේ පොහොර භාවිතය පිළිබඳ අවවාදාත්මක සටහන

Filed Guide Book (English) – 1st Edition

Read More
Filed Guide Book (English) – 1st Edition

0812244777 Technical Information & Advisory Service

0812244777 is the TRI Call Centre contact number provides service to the tea stakeholders in Sri Lanka over the phone...
Read More
0812244777 Technical Information & Advisory Service

Industry Guidelines for Copper Alloy Cast Components in Rotorvanes

Download Industry Guidelines for Copper Alloy Cast Components in Rotorvanes
Read More
Industry Guidelines for Copper Alloy Cast Components in Rotorvanes
More News
UPCOMING EVENT
Upcoming Events

Our Vision

To achieve excellence in tea research and to provide technological guidance to the tea industry, in order to make Sri Lankan tea the most preferred tea in the world, at a competitive price.

Our Mission

To generate and transfer scientific knowledge and technologies appropriate for the stakeholders to improve productivity and quality of Sri Lankan tea in a most profitable manner.

RESEARCH HIGHLIGHTS
Value Added Tea Product – Carbonated Tea
Latest Research
By webadmin / June 3, 2021

Value Added Tea Product – Carbonated Tea

Carbonated Tea also called as Fizzy Tea is unique chilled tea formulation made using concentrated liquid tea extract. Product is...

Read More
TRI 5000 series tea cultivars for Uva region
Latest Research
By webadmin / July 20, 2020

TRI 5000 series tea cultivars for Uva region

Evaluations have been completed to recommend TRI 5000 series cultivars suitable for Uva region.

Read More
Poly Clonal Seed Gardens
Latest Research
By webadmin / July 20, 2020

Poly Clonal Seed Gardens

Reproductive phenology study was conducted and new four polyclonal and five bi clonal parental combinations have been identified for establishing...

Read More
Privacy Notice Disclaimer Notice
14151
Total Visit : 14151
Last Updated on : March 8th, 2021
Solution by LankaCom