ජංගම විද්‍යාගාරය හා ව්‍යාප්ති සේවාව
මෙම අගනා අවස්ථාව මඟනොහැර අප හා එක්වන්න ...
Motorized Selective Tea Harvester
Development & Introduction of Motorized Selective Tea Harvester
Product Diversification
Value Added Products from Ceylon Tea
Ceylon Tea
Best Practices in COVID-19 Management - Preventive Measures to be adapted
Antiviral Properties of Tea
Black Tea May become the Unique Brew of choice with No Side Effects to fight against Corona virus?
Low country Regional Center
Caters to 3 Administrative Districts of Ratnapura, Kegalle & Colombo
Deniyaya Extension Centre
Deals with advisory and extension work and facilitates for soil pH determination etc…
Slider

Our Vision

To achieve excellence in tea research and to provide technological guidance to the tea industry, in order to make Sri Lankan tea the most preferred tea in the world, at a competitive price.

Our Mission

To generate and transfer scientific knowledge and technologies appropriate for the stakeholders to improve productivity and quality of Sri Lankan tea in a most profitable manner.

RESEARCH HIGHLIGHTS
Value Added Tea Product – Carbonated Tea
Latest Research
By webadmin / June 3, 2021

Value Added Tea Product – Carbonated Tea

Carbonated Tea also called as Fizzy Tea is unique chilled tea formulation made using concentrated liquid tea extract. Product is...

Read More
TRI 5000 series tea cultivars for Uva region
Latest Research
By webadmin / July 20, 2020

TRI 5000 series tea cultivars for Uva region

Evaluations have been completed to recommend TRI 5000 series cultivars suitable for Uva region.

Read More
Poly Clonal Seed Gardens
Latest Research
By webadmin / July 20, 2020

Poly Clonal Seed Gardens

Reproductive phenology study was conducted and new four polyclonal and five bi clonal parental combinations have been identified for establishing...

Read More
Privacy Notice Disclaimer Notice
13513
Total Visit : 13513
Last Updated on : February 6th, 2020
Solution by LankaCom