වැවිලි ක්ෂේත්‍රය සදහා ග්ලයිෆොසේට් ආනයනය, බෙදා හැරීම සහ භාවිතය

Last updated on September 11th, 2023 at 10:51 am

වැවිලි ක්ෂේත්‍රය සඳහා ග්ලයිෆොසේට් ආයනයනය, බෙදාහැරීම සහ භාවිතය සම්බන්ධයෙන් වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍යංශයෙන් යොමු කර ඇති පහත ලිපිය තේ ක්ෂේත්‍රයේ ඔබගේ අවධානය හා නිසි අවසර ලබා ගැනීමට දැනුවත් කෙරේ.

 

Privacy Notice Disclaimer Notice
16816
Total Visit : 16816
Last Updated on : September 11th, 2023
Solution by LankaCom