2020 ඔක්තෝබර් 17 වන දින, ගරු වැවිලි රාජ්‍ය අමාත්‍ය කනක හේරත් මහතාගේ තේ පර්යේෂණ ආයතන නිරීක්ෂණ චාරිකාව

ගරු වැවිලි රාජ්‍ය අමාත්‍ය කනක හේරත් මහතා පසුගියදා තලවාකැලේ, තේ පර්යේෂණ ආයතනයේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවකට සහභාගි විය. මෙම සංචාරයේදී, තේ වගා කිරීම සහ නිශ්පාදනය පිළිබඳ නව තාක්‍ෂණයන් තේ පාර්ශවකරුවන් වෙත බෙදාහැරීමේ හැකියාව පිළිබඳව ඔහු සොයා බැලූ අතර, තේ පර්යේෂණ ක්ෂේත්‍රයේ නවෝත්පාදන හා නව තාක්‍ෂණික සංවර්ධනයන් පිළිබඳව අවබෝධයක් ලබා ගැනීම සඳහා ඔහු තේ පර්යේෂණ ආයතනයෙහි පර්යේෂණාගාර සහ ශාන්ත කුම්බ්ස් තේ කර්මාන්ත ශාලාව ද නිරීක්ෂණ කලේය. මෙහිදී සාකච්ඡාවට සහභාගී වූ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ ලොව දෙවන පැරණිතම තේ පර්යේෂණ ආයතනය නැරඹීමට ලැබීම පිළිබඳවත්, තේ කර්මාන්තයේ ප්‍රවීණයන් හා විද්වතුන් සමඟ දැනුම බෙදාහදා ගැනීමට හැකිවීම පිළිබඳවත් සතුටු වන බවය.

Privacy Notice Disclaimer Notice
2050
Total Visit : 2050
Last Updated on : October 23rd, 2020 at 5:05 am
Solution by LankaCom