නියගය පසු අනුගමනය කලයුතු තේ වගා කටයුතු සදහා මග පෙන්වීමක්

Solution by LankaCom